Day: February 10, 2022

อบรม การ ทำงาน บน ที่ สูง

วัตถุประสงค์ของการอบรมการทำงานบนที่สูง มีอะไรบ้างวัตถุประสงค์ของการอบรมการทำงานบนที่สูง มีอะไรบ้าง

อบรมการทำงานบนที่สูง คือการอบรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงเกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย ที่สูง คือ สถานที่ปฏิบัติงานที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปหรือพื้นที่ต่างระดับที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป เนื่องจากการทำงานบนที่สูงนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ เสี่ยงทั้งต่อการตกลงจากที่สูง การพังทลายและการกระเด็นหรือตกลงของวัตถุ วัตถุประสงค์ของการอบรมการทำงานบนที่สูง 1.การอบรมการทำงานบนที่สูง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย เกิดความรู้และความเข้าใจในการทำงานบนที่สูง 2.ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รู้ถึงอันตราย การป้องกัน ควบคุมอันตรายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการทำงานบนที่สูง 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหรือ PPE ในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง 4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงได้เรียนรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมการทำงานบนที่สูง กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง แนวทางด้านการปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย อุปกรณ์