วัตถุประสงค์ของการอบรมการทำงานบนที่สูง มีอะไรบ้าง 

อบรม การ ทำงาน บน ที่ สูง

อบรมการทำงานบนที่สูง คือการอบรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงเกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย ที่สูง คือ สถานที่ปฏิบัติงานที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปหรือพื้นที่ต่างระดับที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป เนื่องจากการทำงานบนที่สูงนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ เสี่ยงทั้งต่อการตกลงจากที่สูง การพังทลายและการกระเด็นหรือตกลงของวัตถุ

วัตถุประสงค์ของการอบรมการทำงานบนที่สูง

1.การอบรมการทำงานบนที่สูง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย เกิดความรู้และความเข้าใจในการทำงานบนที่สูง

2.ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รู้ถึงอันตราย การป้องกัน ควบคุมอันตรายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการทำงานบนที่สูง

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหรือ PPE ในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงได้เรียนรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมการทำงานบนที่สูง

  • กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
  • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
  • แนวทางด้านการปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
  • อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกันการตกจากที่สูง

อบรมการทำงานบนที่สูง เป็นการอบรมตามกฎหมายการทำงานบนที่สูง นายจ้างจำเป็นต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูง ก่อนเริ่มงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงาน และหากนายจ้างคนไหนไม่ปฏิบัติงานจะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554

เมื่อผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงแล้ว พนักงานจะสามารถทำงานบนที่สูงบนหลังคาได้ รวมไปถึงเสาส่งสัญญาณ โครงสร้างทั่วไป และสามารถทำงานบนที่สูงติดตั้ง ซ่อมบำรุงโซล่าเซลล์ได้ หากนายจ้างต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูง สามารถติดต่อไปยังศูนย์ฝึกอบรมการทำงานบนที่สูงได้ ศูนย์ฝึกอบรมคือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 มีหลักสูตรการอบรมการทำงานบนที่สูงตามมาตรฐานสากล อบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนต้องได้มาตรฐานสากล

 อบรมการทำงานบนที่สูง ไม่ใช่แค่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้และความเข้าใจมากที่สุด โดยเฉพาะการตระหนักถึงความไม่ประมาท อันนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน จะเห็นได้ว่าการอบรมการทำงานบนที่สูงนั้นมีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียว